Regulamin promocji „Zeskanuj i zgarnij 10 zł na piwo online”

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

1. Konto – konto, o którym mowa w §1 ust. 5 Regulaminu Sklepu sklep.browargostynin.pl dostępnego na sklep.browargostynin.pl.
2. Kupon rabatowy – kod rabatowy uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki na zakupy w Kanale Internetowym na opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator – Browar Gostynin Detal sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Łąkowej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917961, NIP: 9710730095, REGON: 389778844, posiadająca ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, w miejscu sprzedaży: ul. Łąkowa 13, 09-500 Gostynin
4. Kanał Internetowy – kanał komunikacyjny o którym mowa w §1 ust. 9 Regulaminu Sklepu sklep.browargostynin.pl dostępnego na sklep.browargostynin.pl. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania ze Kanału Internetowego określa odrębny regulamin dostępny na stronie sklep.browargostynin.pl.
5. Produkty – towar, o którym mowa w §1 ust. 12 Regulaminu Sklepu sklep.browargostynin.pl.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji; Regulamin dostępny jest na stronie sklep.browargostynin.pl.
7. Promocja – promocja, której zasady określa niniejszy Regulamin. Promocja jest ważna do dnia 31.12.2023 r.
8. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest posiadaczem Kuponu rabatowego, posiada Konto w Kanale Internetowym i co najmniej jeden raz dokona zakupów w Kanale Internetowym, a ponadto spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.

II. Zasady ogólne

1. Promocja odbywać się będzie w Kanale Internetowym sklep.browargostynin.pl.
2. Kupon rabatowy jest kuponem na okaziciela i nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego.
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszych zasadach Regulaminu oraz we właściwych przepisach prawa.
4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

III. Warunki skorzystania z kuponu rabatowego

1. Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na zakupy w Kanale Internetowym, jeżeli w okresie obowiązywania Promocji tj. do dnia 31.12.2023 r.:
a. zeskanuje kod QR widoczny na butelce piwa CIASTECZKOWE Piwo Kraftowe,
b. zapisze się do specjalnego newslettera marki „Piwo Kraftowe” podając w formularzu swoje imię oraz adres e-mail,
c. aktywuje swój unikalny kod rabatowy otrzymany na adres e-mail,
d. dokona zakupu Produktów w Kanale Internetowym na kwotę minimum 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych).
e. podczas dokonywania zakupów w Kanale Internetowym wprowadzi unikalny kod rabatowy.
2. Kwota do zapłaty za zakup Produktów w Kanale Internetowym zostanie automatycznie pomniejszona o wartość przyznanego rabatu podczas dokonywania transakcji zakupu, o której mowa w ust. 1 lit. d powyżej.
3. Kupon rabatowy nie sumuje się z innymi kuponami rabatowymi obowiązującymi w tym samym czasie w Kanale Internetowym.
4. W przypadku anulowania zamówienia w Kanale Internetowym lub odstąpienia od umowy sprzedaży Uczestnik może ponownie wykorzystać Kupon rabatowy, o ile Promocja nadal trwa, a pula Kuponów rabatowych w Promocji nie wyczerpała się.

IV. Realizacja Kuponu rabatowego

1. Kupon rabatowy uprawnia Uczestnika, który spełnił warunki opisane w niniejszym Regulaminie do uzyskania rabatu na zakup Produktów oferowanych w Kanale Internetowym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej oraz postanowień pkt. III Regulaminu.
2. Kupon rabatowy podlega realizacji tylko i wyłącznie w Kanale Internetowym przy zakupie Produktów z zastrzeżeniem pkt. III ust 1 oraz wyłącznie w terminie wskazanym w pkt. II ust 1.
3. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego.
4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi.
5. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, a udział w Promocji wymaga od Uczestnika przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Browar Gostynin Detal Sp. z o. o., ul. Łąkowa 13, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: „Zeskanuj i zgarnij 10 zł na piwo online” lub e-mailem na adres: sklep@browargostynin.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 30 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, o ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują krótszego terminu rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub na innym trwałym nośniku.
6. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym właściwym organem, w szczególności do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem nie jest wymagane wyczerpanie przez Uczestnika drogi postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest Browar Gostynin Detal sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie (09-500) przy ul. Łąkowej 13 („administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@browargostynin.pl, telefonicznie pod numerem 24 337 60 40, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@browargostynin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia Promocji – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu usług świadczonych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytorskie, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz usługi kurierskie i pocztowe.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej https://sklep.browargostynin.pl/regulamin-zeskanuj-zgarnij
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji z ważnych przyczyn, tj. zaoferowania Uczestnikom dodatkowych korzyści lub udogodnień związanych z uczestnictwem w Promocji, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. O przedmiotowych zmianach Regulaminu Organizator poinformuje z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie https://sklep.browargostynin.pl. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może zrezygnować z dalszego udziału w Promocji.
4. Zmiana Regulaminu Promocji nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.